Referenties
Wil je meer weten over mijn competenties dan kan je hier mijn CV downloaden.
Contact & Financiële informatie
Mobiel: +32 (0)479 82 79 20 

Zwam BV • Bram Zwinnen 
BTW: BE 0886 023 932 • IBAN: BE77 7795 9300 0642 • BIC: GKCCBEBB
Algemene verkoopsvoorwaarden
Offerte, overeenkomst en bevestiging
Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Zwam BV en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voorzover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Prijsopgave
Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van Zwam BV zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.
Schriftelijke bevestiging
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk (post en/of e-mail) te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht door Zwam BV wordt bevestigd en daartegen binnen 8 dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigt en Zwam BV met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de opdracht heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt. Mondelinge afspraken en bedingen binden Zwam BV eerst nadat deze schriftelijk door Zwam BV zijn bevestigd.
Meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus
Wanneer de opdrachtgever eenzelfde (meervoudige) opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers/ ontwerpbureaus wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokken ontwerpers/ontwerpbureaus op de hoogte te stellen. Op verzoek van Zwam BV dient de opdrachtgever mee te delen aan welke andere ontwerpers de opdracht is verstrekt. Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere ontwerper/ontwerpbureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke ontwerper/ontwerpbureau dit is geweest.
De uitvoering van de overeenkomst
Verstrekken van gegevens
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Zwam BV mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/benodigde materialen.
Gebruik andere toeleveranciers
Opdrachten aan produktiebedrijven met betrekking tot de verveelvoudiging of openbaarmaking van het ontwerp, worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de opdrachtgever verstrekt. Zwam BV houdt zich voor de uitvoering van die opdracht - waar nodig - beschikbaar voor mondeling overleg. Op verzoek van de opdrachtgever kan Zwam BV, voor risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken.
Openbaarmaking en verveelvoudiging
Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren.
Termijn van levering
De door Zwam BV vooropgestelde leveringstermijnen voor het volbrengen van een ontwerp zijn steeds slechts indicatief en geen bindende termijnen. Levering van het te volbrengen ontwerp aan de opdrachtgever na de vooropgestelde leveringstermijn kan in hoofde van de opdrachtgever nooit enig recht op schadevergoeding doen ontstaan.
Auteursrecht, modellenrecht en eigendomsrecht
Auteursrecht en industriële eigendom
Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, die allen ontwikkeld werden door Zwam BV, komen toe aan Zwam BV. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen Zwam BV en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model, blijven deze rechten bij Zwam BV.
Auteursrechthebbende
Zwam BV. garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is ontworpen, dat hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
Onderzoek naar het bestaan van rechten
Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht van Zwam BV het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
Naamsvermelding
Zwam BV is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming van Zwam BV is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van Zwam BV openbaar te maken of te verveelvoudigen.
Als Zwam BV dit nodig acht zal de opdrachtgever het te verveelvoudigen en/of openbaar te maken werk voorzien van het symbool © met de naam van “Studio ZWAM” en het jaar van de eerste openbaarmaking; of het symbool ®, met hetzij het jaar van het internationaal depot en de naam van Zwam BV/de depothouder, hetzij het nummer van het internationaal depot.
Eigendom bij Zwam BV
Zolang geen nadere afspraken tussen Zwam BV en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door Zwam BV aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, zoals films, werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen e.d., blijven deze eigendom van Zwam BV.
Gebruik en licentie
Het gebruik
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Zwam BV, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen.
Ruimer gebruik
Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient tussen partijen een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten.
Wijzigingen
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Zwam BV veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen. De opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging Zwam BV als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijk door Zwam BV gehanteerde honorariumtarieven.​​​​​​​
Eigen promotie
Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Zwam BV de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.
Bewijsexemplaren
De opdrachtgever zal, in geval van een ontwerp dat in serie zal worden vervaardigd, Zwam BV kosteloos 2 tot 10 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp, of van het betreffende onderdeel daarvan, doen toekomen, zodra publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden. Voor waardevolle stukken of een zeer kleine oplage zal een geringer aantal gelden.​​​​​​​
Honorarium
Honorarium en bijkomende kosten
Naast het overeengekomen honorarium, dient de opdrachtgever eveneens te betalen aan Zwam BV de kosten die Zwam BV voor de uitvoering van de opdracht maakt en die niet vallen onder de normale overheadkosten.
Honorarium bij gewijzigde opdracht
Indien Zwam BV door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing door de opdrachtgever genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd.
Gebruiksvergoeding
In het tussen partijen overeengekomen honorarium is tevens begrepen de vergoeding voor het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp, voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen.
Periodieke facturatie
Zwam BV heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen en te factureren aan de opdrachtgever.
Betaling
Betalingsverplichting
Betalingen dienen plaats te vinden voor de vervaldatum vermeld op de factuur. Niet-betaling van een factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest op van 10% op jaarbasis, en een bijkomende schadevergoeding conventioneel en onverminderd vastgesteld op 10% van het verschuldigde bedrag van de factuur met een minimum van 125 euro.
Periodieke betalingen
Zwam BV heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen en te factureren aan de opdrachtgever.
Opschorting
Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door Zwam BV binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.
Herroepen en beëindigen opdracht
Herroepen opdracht
Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat Zwam BV zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.
Duurovereenkomsten
Wanneer de werkzaamheden van Zwam BV bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een uitgave, die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.
Beëindigen opdracht
Wanneer er sprake is van van zijn wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van Zwam BV redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft Zwam BV het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft hij recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van Zwam BV redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan heeft Zwam BV, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.
Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid
Zwam BV kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 7, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. Zwam BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van productiebedrijven.
Beperking aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Zwam BV voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het Zwam BV toekomende honorarium.
Kopieën materialen
De opdrachtgever is gehouden, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieën van materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Zwam BV niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
Garantie geleverde materialen
De opdrachtgever vrijwaart Zwam BV voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
Overige bepalingen
Andere voorwaarden
Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden Zwam BV niet behalve indien en voorzover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voorzover Zwam BV de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.
Belgisch recht
Op alle overeenkomsten en verbintenissen van Zwam BV is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting aangaande de offertes, overeenkomsten en facturen van Zwam BV zijn alleen de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Zwam BV is gevestigd bevoegd.
Back to Top